کاتالوگ محصولات تولیدی

 
نئوپرن های تولیدی صدراپل – پروژه های مختلف
 
درزانبساط های الاستومری تولیدی صدراپل – پروژه های مختلف
 
نصب درز انبساط های الاستومری تولیدی صدراپل - پروژه های مختلف

 
فندرهای تولیدی صدراپل – پروژه های مختلف
 
طراحی و ساخت Finger Joints مونوریل های پروژه قم
 
تست فشاری نئوپرن های گومبا در شرکت صدرا پل

 
ساخت قالب های CNC
 
شرکت در نمایشگاه های بین اللملی و داخلی