نام پیمانکار: سازه‌های صنعتی آذران
نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: کمربند شمالی کرج
نام کارفرمایان: شهرداری کرج
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور سازیان
نام قطعه: بالشتک الاستومری تیپ 1
ابعاد قطعه: 400×129 mm Ø و 300×400×129 mm و 350×129 mm Ø
استاندارد قطعه: EN1337
شماره قرارداد: R96051702
تاریخ قرارداد: 96/07/01

نام پیمانکار: شرکت ساختمانی پاوان
نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: سد قیز قلعه سی
نام کارفرمایان: سازمان آب آذربایجان شرقی
نام مشاور پروژه: مهندسی مشاور مهاب قدس
نام قطعه: بالشتک الاستومری تیپ 2
ابعاد قطعه: 350×450×111 mm
استاندارد قطعه: EN1337
شماره قرارداد: 96091304
تاریخ قرارداد: 96/10/20

نام پیمانکار: آبادراهان پارس
نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران
نام کارفرمایان: شرکت تهران گسترش
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور طاها
نام قطعه: بالشتک الاستومری تیپ 1
ابعاد قطعه: 300×400×118 mm
استاندارد قطعه: EN1337
شماره قرارداد: 96102503
تاریخ قرارداد: 96/11/18

نام پیمانکار: شرکت اویول و شرکت آب نیرو
نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: سد گل ورد نکاء
نام کارفرمایان: شرکت آب منطقه‌ای استان مازندران
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور سکو
نام قطعه: بالشتک الاستومری تیپ 1
ابعاد قطعه: Ø250 41 mm
استاندارد قطعه: AASHTO M251
شماره قرارداد: 4758-1
تاریخ قرارداد: 96/3/3

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: پل سرریز سد تنظیمی آریوبرزن - بهبهان
نام کارفرمایان: جهاد توسعه خدمات زیربنایی / سازمان آب و برق استان خوزستان
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور مهاب قدس
نام قطعه: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
ابعاد قطعه: Type B(1) 200*150*49mm و Type B(1) 200*400*52mm
استاندارد قطعه: AASHTO M251 / EN 1337-3
شماره قرارداد: 95012512
تاریخ قرارداد: 95/02/19

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: پروژه قطار حومه ای تهران-ورامین-پیشوا ، پل امام رضا (ع)
نام کارفرمایان: شرکت سیمین سپاهان
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور فربر – هراز راه
نام قطعه: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
ابعاد قطعه: Type C(2) Ø 500*186mm
استاندارد قطعه: AASHTO M251
شماره قرارداد: 1-15093
تاریخ قرارداد: 95/10/22

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: کمربند شمالی کرج
نام کارفرمایان: سازه های صنعتی آذران/شهرداری کرج
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور سازیان / رهاب
نام قطعه: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
ابعاد قطعه: Type B(1) Ø 350*129mm و Type B(1) Ø 400*129mm و Type B(1) 300*400*129mm
استاندارد قطعه: AASHTO M251
شماره قرارداد: 96051702
تاریخ قرارداد: 96/06/11

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: کمربند شمالی کرج
نام کارفرمایان: سازه های صنعتی آذران/شهرداری کرج
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور سازیان / رهاب
نام قطعه: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
ابعاد قطعه: Type B(1) Ø 350*129mm و Type B(1) Ø 400*129mm و Type B(1) 300*400*129mm
استاندارد قطعه: EN 1337-3
شماره قرارداد: 96051702
تاریخ قرارداد: 96/05/29

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: باند دوم راه آهن سیستان اصفهان
نام کارفرمایان: شرکت ناورود/راه آهن جمهوری اسلامی ایران
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور صحن بوستان
نام قطعه: بالشتک الاستومری (نئوپرن)
ابعاد قطعه: TYPE B(1) 250×400×85 mm
استاندارد قطعه: AASHTO M251 / EN 1337-3
شماره قرارداد: 9507289
تاریخ قرارداد: 95/08/08

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: سد گل ورد نکاء
نام کارفرمایان: شرکت او-یول نیرو - شرکت آب منطقه ای استان مازندران
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور سکو
نام قطعه: الشتک الاستومری (نئوپرن)
ابعاد قطعه: 250×41 mm ØTYPE B(1)
استاندارد قطعه: BS 5400-9
شماره قرارداد: 1-4758
تاریخ قرارداد: 96/02/24

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: مجموعه برج های مسکونی پزشکان آبشار
نام کارفرمایان: تعاونی مسکن اطباء استان اصفهان
نام مشاور پروژه: شرکت مهندسی البرز نقش جهان
نام قطعه: بالشتک نئوپرن تیپ C2
ابعاد قطعه: 450×350×111mm
استاندارد قطعه: EN 1337
شماره قرارداد: 95020105R
تاریخ قرارداد: 1395/02/08

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: پل شهید چمران ساوه
نام کارفرمایان: شهرداری ساوه
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور جامع کار سپاهان
نام قطعه: بالشتک نئوپرن تیپ C2
ابعاد قطعه: 450×600×156mm
استاندارد قطعه: EN 1337
شماره قرارداد: 94093006R
تاریخ قرارداد: 1395/02/05

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: پل راه آهن تقاطع کارگر
نام کارفرمایان: محورسازان اروند پارسیان
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور هراز راه
نام قطعه: بالشتک نئوپرن تیپ B1
ابعاد قطعه: 300×200×52 mm
استاندارد قطعه: AASHTI M251
شماره قرارداد: 93091509 R
تاریخ قرارداد: 1393/09/26

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: فاز دوم پتروشیمی عسلویه
نام کارفرمایان: شرکت کندوان پارس
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور سازه پردازی ایران
نام قطعه: بالشتک نئوپرن تیپ B1
ابعاد قطعه: 600×300×130 mm
استاندارد قطعه: AASHTO M 251
شماره قرارداد: 92051305R
تاریخ قرارداد: 1392/05/20

نام محل انجام تست: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
نام پروژه: سد سیمره
نام کارفرمایان: شرکت پرلیت
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور مهاب قدس
نام قطعه: بالشتک نئوپرن تیپ B1
ابعاد قطعه: 300×200×40 mm
استاندارد قطعه: AASHTI M251
شماره قرارداد: 91070501
تاریخ قرارداد: 1391/07/12

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: سید سیمره
نام کارفرمایان: توسعه منابع آب و نیروی انسانی
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور مهاب قدس
نام قطعه: بالشتک نئوپرن تیپ B1
ابعاد قطعه: 200×250×41 mm
استاندارد قطعه: ASTM D1149(2007),ASTM D4014-03
شماره قرارداد: 1-17095
تاریخ قرارداد: 1391/06/05

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: پل مسیر دسترسی مجتمع مسکونی کلارآباد
نام کارفرمایان: شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
نام مشاور پروژه : -
بالشتک نئوپرن تیپ B1 نام قطعه:
ابعاد قطعه: 400×450×52 mm
استاندارد قطعه: ASTM D4014-03,ASTM D 412-60
شماره قرارداد: 1-2288
تاریخ قرارداد: 1391/02/25

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: احداث مجموعه فرهنگی تجاری فرانمای ایران (IMAX)
نام کارفرمایان: شرکت سرمایه گذاری آتیه
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور هراز راه
نام قطعه: بالشتک نئوپرن تیپ B1
ابعاد قطعه: 200×400×30 mm
استاندارد قطعه: ,ASTM D 395-03(2008)-method B ASTM D4014-03
شماره قرارداد: 1-21868
تاریخ قرارداد: 1390/08/02

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: احداث تقاطع غیر همسطح خروجی سردرود-تبریز
نام کارفرمایان: اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور کاوش راه
نام قطعه: بالشتک نئوپرن دایره ای تیپ B1
ابعاد قطعه: Ø300×63mm
استاندارد قطعه: ASTM D429-03(method B)
شماره قرارداد: 1-8404
تاریخ قرارداد: 1390/03/22

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: احداث تقاطع غیر همسطح خروجی سردرود-تبریز
نام کارفرمایان: اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور کاوش راه
نام قطعه: بالشتک نئوپرن دایره ای تیپ B1
ابعاد قطعه: Ø300×63mm
استاندارد قطعه: ASTM D 2240-10, ASTM D 4014-03
شماره قرارداد: 1-6537
تاریخ قرارداد: 1390/03/04

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: -
نام کارفرمایان: جهاد نصر کوثر
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور لاد
نام قطعه: بالشتک نئوپرن تیپ B1
ابعاد قطعه: 450×450×69mm
استاندارد قطعه: , ASTM D 1149-99 ASTM D4014-03
شماره قرارداد: 1-29157
تاریخ قرارداد: 1389/10/28نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: پل شهید چمران ساوه
نام کارفرمایان: شهرداری ساوه
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور جامع کارسپاهان
نام قطعه: درز انبساط مدل T250
ابعاد قطعه: 890×78×1250mm
استاندارد قطعه: ,ASTM D 2240-05(2015) , ASTM D 395-14(methodB) ASTM D 412-15a
شماره قرارداد: 1-4348
تاریخ قرارداد: 1395/02/15

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: پل شهدای بجنورد
نام کارفرمایان: شهرداری بجنورد
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور ره آور
نام قطعه: درز انبساط مدل S160
ابعاد قطعه: 500×82×1000mm
استاندارد قطعه: ASTM D 412-06a(2013)
شماره قرارداد: 1- 27761
تاریخ قرارداد: 1394/10/14

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: تقاطع غیر همسطح ابوذر در بزرگراه خاتم الانبیاء آذربایجان غربی
نام کارفرمایان: -
نام مشاور پروژه: :مهندسین مشاور سازیان
نام قطعه: درز انبساط مدل T330
ابعاد قطعه: 1105×100×1250mm
استاندارد قطعه: ASTM D 3677-10
شماره قرارداد: 1- 30895
تاریخ قرارداد: 1390/10/17

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: پل های سردخانه، مهرشهر قدیم و آزادگان کرج
نام کارفرمایان: شهرداری کرج وشرکت پل و مقاوم سازی ابنیه داتیس
نام مشاور پروژه: مهندسین مشاور برآیند
نام قطعه: درز انبساط مدل T80
ابعاد قطعه: 357×46×1250mm
استاندارد قطعه: : ASTM D 2240-05(2010)
شماره قرارداد: 1- 26920
تاریخ قرارداد: 1390/09/16

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متالورژی رازی
نام پروژه: پل روگذر تقاطع غیر همسطح بلوار شهید مطهری شهرک محمدیه قزوین
نام کارفرمایان: نصر اصفهان
نام مشاور پروژه: : مهندسین مشاور هراز راه
نام قطعه: : درز انبساط مدل T330
ابعاد قطعه: 1105×100×1250mm
استاندارد قطعه: ,ASTM D 2240-05(10) , ASTM D 429-03(METHOD B) ASTM D 412-06a
شماره قرارداد: 1-19038
تاریخ قرارداد: 1390/07/07

نام محل انجام تست: مرکز پژوهش متاورژی رازی
نام پروژه: اسکله شهید محلاتی
نام کارفرمایان: قرارگاه موسسه شهید محلاتی
نام مشاور پروژه: -
نام قطعه: فندر لاستیکی D شکل
ابعاد قطعه: 200×200×2000 mm
استاندارد قطعه: ASTM
شماره قرارداد: 1-26350
تاریخ قرارداد: 1389/09/21