تست محصولات تولیدی شرکت صدراپل توسط آزمایشگاه های آکرودیته (مورد تائید اداره استاندارد) :

* آزمایش بالشتک الاستومری (نئوپرن) به ابعاد Type B(1) , 450×450×69 mm
استاندارد مرجع : Standard DIN 4141-14 / ASTM D4014
نام کارفرما : شرکت جهاد نصر کوثر
نام مشاور: مهندسین مشاور لاد
نام پژوهشگاه : مرکز پژوهشگاه متالورژی رازی
شماره قرارداد مشتری : 29157
تاریخ آزمایش : 28/10/1388

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر و ذخیره آن روی تصویر کلیک کنید.

* آزمایش بالشتک الاستومری (نئوپرن) به ابعاد Type B(1) , 350×700×69 mm
استاندارد مرجع : Standard DIN 4141-14 / ASTM D4014
نام کارفرما : شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه
نام پیمانکار: مجتمع عمرانی ایرانشهر
نام مشاور: مهندسین مشاور هرازراه / حرکت سیال
نام پژوهشگاه : مرکز پژوهشگاه متالورژی رازی
شماره قرارداد مشتری : 21868
تاریخ آزمایش : 02/08/1390

* آزمایش بالشتک الاستومری (نئوپرن) به ابعاد Type B(1) , Ø300×63 mm
استاندارد مرجع : Standard DIN 4141-14 / ASTM D4014
نام پروژه: احداث تقاطع غیر همسطح خروجی سرد رود - تبریز
نام کارفرما : اداره کل راه و ترابری استان آذربایجان شرقی
نام مشاور: مهندسین مشاور کاوش راه
نام پژوهشگاه : مرکز پژوهشگاه متالورژی رازی
شماره قرارداد مشتری : 8404
تاریخ آزمایش : 22/03/1390

* آزمایش بالشتک الاستومری (نئوپرن) به ابعاد Type B(1) , 400×450×52 mm
استاندارد مرجع : Standard DIN 4141-14 / ASTM D4014
نام پروژه: پل دسترسی مجتمع مسکونی کلار آباد
نام کارفرما : شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال
نام پژوهشگاه : مرکز پژوهشگاه متالورژی رازی
شماره قرارداد مشتری : 2288
تاریخ آزمایش : 25/02/1391

* آزمایش بالشتک الاستومری (نئوپرن) به ابعاد Type B(1) , 200×300×41 mm
استاندارد مرجع : Standard DIN 4141-14 / ASTM D4014
نام پروژه : سد سیمره
نام کارفرما: توسعه منابع آب و نیروی انسانی
نام پیمانکار : شرکت پرلیت
نام مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
نام پژوهشگاه : مرکز پژوهشگاه متالورژی رازی
شماره قرارداد مشتری : 17095
تاریخ آزمایش : 05/06/1391

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر و ذخیره آن روی تصویر کلیک کنید.

* آزمایش بالشتک الاستومری (نئوپرن) به ابعاد Type B(1) , 200×300×41 mm
استاندارد مرجع : Standard AASHTO M251
نام پروژه : سد سیمره
نام کارفرما: توسعه منابع آب و نیروی انسانی
نام پیمانکار : شرکت پرلیت
نام مشاور: مهندسین مشاور مهاب قدس
نام پژوهشگاه : دانشکاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
شماره قرارداد مشتری : 9107501
تاریخ آزمایش : 12/07/1391

* آزمایش درز انبساط پل مدل Expansion Joint SadraFlex T330
استاندارد مرجع : Standard AASHTO M297
نام پروژه : تقاطع غیر همسطح ابوذر در بزرگراه خاتم الانبیا – آذربایجان غربی
نام پیمانکار : شرکت گیلبان
نام مشاور: مهندسین مشاور سازیان
نام پژوهشگاه : مرکز پژوهشگاه متالورژی رازی
شماره قرارداد مشتری : 30895
تاریخ آزمایش : 17/10/1390

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگتر و ذخیره آن روی تصویر کلیک کنید.

* آزمایش درز انبساط پل مدل Expansion Joint SadraFlex T330
استاندارد مرجع : Standard AASHTO M251
نام پروژه : پل شهرداری محمدیه قزوین
نام پیمانکار : شرکت جهاد نصر اصفهان
نام مشاور: مهندسین مشاور هراز راه
دستکاه نظارت: معونت فنی و عمرانی شهرداری قزوین
نام پژوهشگاه : دانشکاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)
شماره قرارداد مشتری : 19038
تاریخ آزمایش : 07/07/1390